TTL Kits

From XinCheJian
Jump to navigation Jump to search

74HCxx TTL kits

Name, model, type, per-kit quantities (25 kits), total

 • NAND2 x4 74HC00 DIP 2 50
 • NOR2 x4 74HC02 DIP 2 50
 • INV x6 74HC04 DIP 2 50
 • AND2 x4 74HC08 DIP 2 50
 • ST x6 74HC14 DIP 2 50
 • OR2 x4 74HC32 DIP 2 50
 • XOR x4 74HC86 DIP 1 25
 • 3-8 dec 74HC138 DIP 1 25
 • MUX4 74HC153 DIP 2 50
 • 4-16 Dec 74HC154 DIPThin 1 25
 • Shift Reg 74HC165 DIP 1 25
 • DFF 74HC174 DIP 1 25
 • bin counter 74HC193 DIP 1 25
 • BCD 7Seg 74LS247 DIP 1 25
 • 5V Regulator 7805 TO220 2 50
 • 7seg LED Common Anode 0.5英寸 1位数 共阳红色LED数码管 0.5寸 1 25
 • 8bar LED 10线 LED 光柱显示 DIP 1 25
 • 1u 1u 50v 电解电容 2 50
 • 10u 10u 25v 电解电容 2 50
 • 100u 100u 16v 电解电容 2 50
 • 200 ohm 200R 电阻 1/4W bunch 1000
 • 1k 1k 电阻 1/4W bunch 1000
 • 10k 10k 电阻 1/4W bunch 1000
 • 100k 100k 电阻 1/4W bunch 1000
 • 104 pot 100k 电位器 精密多圈可调 1 50


See also